คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2555
 

 

ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่  9  กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

 
 

 

การอบรมโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553 -2555 สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีหลักสูตรอบรมทั้งหมด  11 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรปฐมวัย, หลักสูตรภาษาไทย (ประถมศึกษา), หลักสูตรภาษาไทย (ม.ต้น), หลักสูตรภาษาไทย (ม.ปลาย),  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ม.ต้น), หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย), หลักสูตรสังคมศึกษา (ม.ต้น), หลักสูตรสังคมศึกษา (ม.ปลาย), หลักสูตรการศึกษาพิเศษ, หลักสูตรแนะแนว และหลักสูตรบรรณารักษ์ รวมทั้งหมด 40 รุ่น และมีครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าอบรม รวมทั้งหมด 2,965 คน โดยมีสถานที่จัดอบรมโครงการดังกล่าว ดังนี้ โรงแรมประตูน้ำ, โรงแรมเจริญธานี, โรงแรมพิมานการ์เด้นท์, โรงแรมโฆษะ, โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น และโรงแรมบุษราคัม  จังหวัดขอนแก่น

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : มธุรส เมืองสุข
วันที่ : 18/07/12 - 14:49  เปิดอ่าน 700 ครั้ง