งานแถลงข่าว การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๖
 

 

งานแถลงข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ  เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๖

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕

  ห้องเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕    โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  

ประธานในการแถลงข่าว คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ซึ่งท่านได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคคลออทิสติกของจังหวัดขอนแก่น  ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าวดังต่อไปนี้

·       รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน

·       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตย์  

·       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  นางอุษา หงส์กาญจนกุล 

·       นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นายบุรี เสรีโยธิน 

·       รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออทิสติก  อาจารย์สาวิตรี  รุญเจริญ  และเป็นรองประธานการจัดงานครั้งนี้

โดยมีผู้ดำเนินการแถลงข่าว...รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ 

 
 

 

นอกจากนั้นยังมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ในภาคีเครือข่ายการและบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติอีกมากมาย และมีการแสดงความสามารถด้านดนตรีของเด็กออทิสติกด้วย

 

ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกออทิสติก  ครั้งที่ 6  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท จากโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 35,000 บาท จากศูนย์วิจัยออออทิสติก จำนวน 260,000 บาท และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนเป็นการส่วนตัว จำนวน 50,000 บาท  คณะกรรมการในการดำเนินงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกออทิสติก     ครั้งที่ 6 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา       ณ โอกาสนี้

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : โสภัณ พรมโสดา
วันที่ : 26/03/12 - 13:28  เปิดอ่าน 634 ครั้ง