ร่วมชื่นชมยินดี Assoc. Prof. Masami ISODA ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. มะซะมิ อิโซะดะ (Associate Professor Dr. Masami ISODA) จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องดอกคูณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554

 

โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า 40 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการและผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  พร้อมด้วยผู้อำนวยการและครูจาก โรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น โรงเรียนบ้านโนนจันทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนสีหราชเดโชชัย และ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

 
 

 

รศ.มะซะมิ อิโซะดะ เป็นรองศาสตราจารย์ประจำ Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba และทำงานในตำแหน่งผู้บริหารที่ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษาจาก University of Tsukuba

 

ในประเทศญี่ปุ่น รศ.มะซะมิ อิโซะดะ ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาที่ทำวิจัยในโรงเรียนร่วมกับครูเป็นบรรณาธิการหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลรางวัลและวุฒิบัตรจาก the Minister of Education, Culture, Sports and Science ในปี 2005 และ ในปี 2010 ได้รับรางวัลจาก the President of Japan Book Publishers Association (In the Area of Natural Science)

 

ในระดับนานาชาติ รศ.มะซะมิ อิโซะดะ ได้รับการยอมรับในฐานะนักคณิตศาสตรศึกษาที่ทำงานเชื่อมโยงกับนานาประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และนานาประเทศทั่วโลก ในองค์กรระดับชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น International Commission on Mathematics Instruction (ICMI), Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) โดยเฉพาะกับองค์กร Asia-Pacific Economies Cooperation ในส่วนของ APEC-Human Resources DevelopmentWorking Group ที่ท่านได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ให้เป็น Project Overseer ของ APEC-HRDWG Lesson Study Project ร่วมกับ ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในการจัดประชุม APEC International Conference ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 จนถึงปัจจุบัน

 

ในด้านการทำงานในประเทศไทย ท่านได้ทำงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และครูในโรงเรียนต่างๆทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออีกจำนวน 22 โรงเรียน ด้วยการแนะนำแนวคิดการสอน การเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ แนวทางการสอนคณิตศาสตร์

 

ในด้านคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น  นับได้ว่า รศ.มะซะมิ อิโซะดะ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่แนะนำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าสู่แวดวงวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ ด้วยการทำโครงการระดับชาติร่วมกันระหว่าง CRICED กับ CRME จนปัจจุบัน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา(CRME) ได้รับความไว้วางใจให้จัดการประชุม APEC-HRDWG Lesson Study Project ทุกปีติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ท่านยังทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ด้วยการบุกเบิกด้านการทำคู่มือการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ การทำอภิธานศัพท์คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูที่สอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ได้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้นรวมทั้งได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ อภิธานศัพท์คณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่อยู่ในโรงเรียนในโครงการ

 

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รศ.มะซะมิ อิโซะดะ เป็นผู้มีความตั้งใจ ทุ่มเท ทำงานเพื่อส่วนรวมทั้งในประเทศตนเองและประเทศไทย โดยเฉพาะวงการคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย ที่ท่านมุ่งหวังให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่แข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับจากชุมชนคณิตศาสตรศึกษาทั่วโลก ท่านจึงเสียสละทั้งเวลา ความคิด เพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เป็นความหวังของประเทศไทยต่อไป

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 30/12/11 - 16:15  เปิดอ่าน 704 ครั้ง