ติวเข้มทักษะด้านบริหารการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซีย
 

 

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2554 หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารการศึกษา โดยเชิญ Associate Professor Dr.Tang Keow Ngang จาก School of Educational Studies, University of Science Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1414 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

 
 

 

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้รายละเอียดว่า คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ USM มาได้ระยะเวลาหนึ่งโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาโดยตลอด เช่น การอบรมสัมมนา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารสำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นภาวะผู้นำ การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และSoft skills นอกจากนี้ Dr. Tang ยังได้ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันกับคณาจารย์ในสาขาฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในบริบทนานาชาติ และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบัน

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 6/05/11 - 16:21  เปิดอ่าน 654 ครั้ง