ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบัน IRDTPมข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท)