Untitled Document

หลักสูตรปริญญาโท
ลำดับ หลักสูตร
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพิเศษ
7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
10 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
11 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร ปป. พ.ศ. 2549)
12 โท สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง 2555)
13 โท สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ปป.2554)
14 โท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (ปป. 2555)
15 โท สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา (ปป. 2555)
16 โท สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา (ปป.2555)
17 โท_สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ (ปป.2555)
18 โท สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (ปป. 2549)