Untitled Document

หลักสูตรปริญญาโท
ลำดับ หลักสูตร
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพิเศษ
7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
10 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
11 โท สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ปป.2554)
12 โท สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา (ปป.2555)
13 โท_สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ (ปป.2555)
14 หลักสูตรโท-เอก ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ใช้ปัจจุบัน)
15 หนังสือรับรองหลักสูตรจาก กคศ. หลักสูตร ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หลักสูตรปรับปรุง 2556