Smithsonian
About Education  |  Site Map
  Home
 
 
อาคารสถานที่และทรัพยากร
-
   
 
Exhibitions
 

     วันที่ 13 กันยายน 2511
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมเป็นครั้งแรก ณ แผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

•  นายพิมล กลกิจ ประธาน
•  นางสาวศีลา จายนียโยธิน กรรมการ
•  นายไววิทย์ พุทธารี กรรมการ
•  นายสันต์ เตชะกัมพุธ กรรมการ
•  นายกำจัด มงคลกุล กรรมการ
•  นายวิจิตร ศรีสะอ้าน กรรมการ
•  นายสุภาพ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
•  Dr.Jean Barry กรรมการ
•  นายสมพงษ์ จันทร์โพธิ์ศรี กรรมการ
•  นายขาว เหมือนวงศ์ กรรมการ
•  นางสายสุรี จุติกุล กรรมการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2512
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 13 มิถุนายน 2512
คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตและเริ่มรับนักศึกษารุ๋นแรกจำนวน 96 คนวันที่ 2 กรกฎาคม 2512
Dr.Jean Barry ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2512
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก . พ .) มีมติรับรองปริญญาศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกคณะหนึ่ง ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 87 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2513 จากการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2524 มีมติให้ถือว่า
วันที่ 13 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511   

        ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีหลักการเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการคือ
1. การขาดแคลนครูปริญญา
2. การขาดความสมดุลด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.การขาดการวิจัยด้านการศึกษาและจิตวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้น
เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อผลิตครูปริญญาและอนุปริญญาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยร่วมมือกับกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ตำรา และเอกสารการศึกษาที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเตรียมครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่สอนในชนบท
4. เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชนบทโดยปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อเผยแพร่และให้บริการด้านการศึกษาการอบรมแก่ชุมชนและครูประจำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เพื่อวิจัยปัญหาต่าง ๆ ด้านการศึกษาและจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจสภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
อันจะช่วยเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยึดวัตถุประสงค์ หลักการดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการวางแผนพัฒนาและการบริหารงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการวางแผนพัฒนา และการบริหารงานาของคณะศึกษาศาสตร์ ในระหว่างปีการศึกษา 2539-2542 ได้กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายและมาตรการไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ทันตามสมัย
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์บุคลากรและมีกำลังใจทำงานร่วมกัน
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาศึกษาศาสตร์
ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง และมีพัฒนาการดังต่อไปนี้

พ . ศ .2512 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการมัธยมศึกษารุ่นแรกจำนวน 100 คนโดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
อักษรศาสตร์ เป็นสำนักงานของคณะและสถานที่เรียนชั่วคราว

พ . ศ .2513 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนของคณะฯ ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัย บริเวณหมู่บ้านสีฐานในปีเดียวกันก็ได้จัดตั้ง โรงเรียนสาธิตอนุบาล และสาธิตประถมขึ้นเพื่อทำการทดลองและวิจัยการสอนแบบต่าง ๆ

พ . ศ . 2514 ย้ายสำนักงานคณะฯ มายังอาคารสร้างใหม่บริเวณหมู่บ้านสีฐาน

พ . ศ .2516 ผลิตศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ . บ .) สาขาการมัธยมศึกษา ( การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ) รุ่นแรก จำนวน 42 คน

พ . ศ .2517 ขยายการศึกษา ด้วยการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา รุ่นแรกเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 56 คน

พ . ศ .2519 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ ขยายการทดลองและการสอนในระดับสาธิตมัธยมขึ้นโดยรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตระดับประถม

พ . ศ . 2523 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 2 ปี เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาโดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 60 คน และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีนักศึกษารุ่นแรก รวม 30 คน

พ . ศ .2524 คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์มีมติจากการประชุมครั้งที่ 19/2524
ให้ถือวันที่ 13 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

พ . ศ .2525 รับนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นแรกรวม 12 คน และรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นแรก ประมาณ 10 คน

พ . ศ .2526 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร 2 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 19 คน

พ . ศ .2527 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 15 คน

พ . ศ .2529 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา หลักสูตร 2 ปี
โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน

พ . ศ .2530 รับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 10 คน

พ . ศ .2533 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตในภาคต้น
ปีการศึกษา 2533และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ( ภาคพิเศษ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 21 คน ภาคปลายเปิดรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( ภาคปกติ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 25 คน

พ . ศ .2534 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
( ภาคพิเศษ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 20 คน

พ . ศ .2535 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 6 คน
และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
( ภาคพิเศษ )

พ . ศ .2536 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 43 คน และรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

พ . ศ .2537 รับนักศึกษาปริญญาเอกตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยดีคิน
ประเทศออสเตรเลีย ( Deakin University , Australia ) สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตร 3 ปีรุ่นแรก จำนวน 9 คน

พ . ศ .2538 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา และย้ายที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์จากบริเวณหมู่บ้านสีฐานมายังเขตการศึกษาตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ . ศ .2539 คณะศึกษาศาสตร์ ย้ายที่ตั้งจากบริเวณหมู่บ้านสีฐาน ( ที่ตั้งโรงเรียนสาธิตในปัจจุบัน )
มายังที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ตรงข้ามศาลาพระราชทายปริญญาบัตรเดิม )

ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะตามแผนผังแม่บทของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันในด้านการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ซึ่งจะช่วยสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีภายในคณะและระหว่างคณะตลอทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พ . ศ .2540 รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน

พ . ศ .2540 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน

พ . ศ .2541 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 25 คน

พ . ศ .2542 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ( ภาคปกติ ) รุ่นแรก จำนวน 3 คน

พ . ศ .2543 รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 13 คน

พ . ศ .2546 - รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ( พิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน

- จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับบุคคลออทิสติก (Autistic)

ณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง

- จัดตั้งศูนย์วิชาการต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ประเมินและพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

- โครงการความร่วมมือกับ Northern Arizona University (NAU) ผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4 จะศึกษา ณ NAU และกลับมาฝึกสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ปี

   
 
 
Design and Development by:Information Technology Center Faculty of Education Khon Kaen University
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 / โทร.0-4334-3452-3 โทรสาร.0-4334-3454
Top  Top